Skip to main contentSkip to main navigationSkip to footer content

International Relations

The Office of International Relations is a centralized division for international education, developing and managing quality international initiatives, programs, support services, and partnerships for the University of Arkansas - Fort Smith.

We integrate international education, global perspectives, and cross-cultural knowledge into the university’s academic programs and the community at large; connect the campus to the world, enabling UAFS students to graduate as globally competent citizens; and provide support and assistance to international students from application to arrival and beyond. Our team acts as the first point of contact for international students who need guidance.

There are many opportunities for students, faculty, staff, and community members to become involved in international education and activities at UAFS. For more information contact us at 479-788-7137 or e-mail International@uafs.edu


UAFS in Your Language

Chào mừng bạn đến với Văn phòng quan hệ quốc tế
 
Văn phòng quan hệ quốc tế (OIR) tại trường đại học Arkansas – Fort Smith tập trung vào các mục thuộc về giáo dục quốc tế, phát triển và quản lý các sáng kiến quốc tế, chương trình, dịch vụ hỗ trợ và tìm kiếm các đối tác quốc tế với trường đại học UAFS. Chúng tôi kết hợp giáo dục quốc tế, quan điểm toàn cầu và kiến thức về đa văn hóa vào trong chương trình giảng dạy của trường đại học và cộng đồng tại thành phố Fort Smith. Hơn nữa, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để kết nối trường đại học và thế giới, trang bị cho sinh viên tại đây những kiến thức quan trọng về cộng đồng quốc tế.
Văn phòng chúng tôi cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ du học sinh từ lúc đăng ký đến nhập học và nhiều hơn nữa. Chúng tôi là điểm lien lạc đầu tiên cho những du học sinh cần sự hướng dẫn. Chúng tôi làm việt chặt chẽ với văn phòng tuyển sinh, các ban chuyên ngành, và dịch vụ hỗ trợ để chắc chắn rằng các du học sinh của chúng tôi được trải nghiệm chương trình giáo dục của trường đại học một cách tốt nhất.

Rất nhiều cơ hội dành cho sinh viên, giáo sư, nhân viên của trường và các thành viên của cộng đồng bắt đầu chương trình giáo dục quốc tế và các hoạt động tại UAFS. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ văn phòng quốc tế tại số điện thoại Call: 479-788-7166 hoặc email: International@uafs.edu.   

Để biết các sự kiện đang diễn ra tại trường đại học, hãy xem bản tin hàng tháng tại đây

Văn phòng quan hệ quốc tế
Trường đại học Arkansas – Fort Smith

 

欢迎来到国际关系办公室

国际关系办公室(OIR)是一个为国际教育服务的中心部门。该部门发展管理国际意见,交流计划,服务支持及联系阿肯色大学史密斯堡分校的国际伙伴。我们将国际教育,全球视角和跨文化的知识素养通过大学学术计划整合到一起。此外,我们崇尚国际化的校园发展,与世界连线,使UAFS的毕业生成为具有全球视野的成功人士。
国际关系办公室将为学生从申请到临校提供支持和帮助。我们的团队将在第一时间为无从选择的国际申请学生提供专业的指导。我们的工作与招生办公室,学术机构,支持服务部门合作密切,确保为我们的学生提供一个优越的教育经验。
我们为学生,教职员工和社区成员提供了很多参与UAFS国际教育活动的机会。详情请致电国际关系办公室:479-788-7166,或者发邮件至 International@uafs.edu.
国际关系办公室
阿肯色大学史密斯堡分校

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es el departamento encargado de la formación internacional a través del desarrollo y la gestión de iniciativas, programas, servicios de asistencia y asociaciones internacionales de calidad para la Universidad de Arkansas en Fort Smith. Incorporamos la formación internacional, una perspectiva global y el conocimiento multicultural a los programas académicos de la Universidad, así como en la sociedad en general. Asimismo, facilitamos la exhaustiva internacionalización de la Universidad y la conexión del plantel con el mundo entero, posibilitando que los alumnos de UAFS se gradúen como ciudadanos globalmente competentes.

La OIR proporciona apoyo y asistencia a los alumnos internacionales desde el proceso de solicitud hasta después de su llegada. Nuestro equipo actúa como el primer contacto para los alumnos internacionales que necesitan orientación pero no saben a quién acudir en busca de ayuda. Trabajamos en estrecha colaboración con la Oficina de Admisiones, los departamentos académicos y los servicios de asistencia de todo el campus a fin de asegurar a nuestros alumnos una experiencia educativa excepcional.

Existen diversas oportunidades para que los alumnos, el profesorado, el personal y los miembros de la comunidad se involucren en la formación y las actividades internacionales de la UAFS. Para más información, por favor póngase en contacto con Relaciones Internacionales en (001) 479-788-7166 o vía correo electrónico: International@uafs.edu